Privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk

Privacybeleid

Dit privacystatement heeft betrekking op het rapport Spijtvrij na-isoleren en/of voorinspectie spouwmuur (hierna: “Rapport”) en de Website Spijtvrij na-isoleren (hierna: ”Website”). Spijtvrij-na-isoleren is een handelsnaam van Isolatiematerialen Weurt B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan Metaalweg 5 6551 AC te Weurt ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 77281667.

Met het Rapport krijgt u een inschatting van de wijze waarop woning(en)/gebouw(en) geïsoleerd kunnen worden en welke handelingen verricht moeten worden voordat met de isolatie gestart kan worden.

Via de website kunt u zich aanmelden voor nadere informatie en/of het maken van een afspraak voor het Rapport.

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot de website en rapport Spijtvrij-na-isoleren, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

  • Uw naam
  • Uw adres, postcode en woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Betaalgegevens

Deze persoonsgegevens verzamelen wij voor onze dienstverlening. Indien u via de website om nadere informatie vraagt en/of wij een overeenkomst met u hebben gesloten voor het Rapport dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Het verstrekken van de persoonsgegevens is wettelijk niet verplicht. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij onze diensten niet verlenen.

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen voorts derden inschakelen in het kader van de uitvoering van het gebruik van de website en rapport, zoals softwareleveranciers. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

3. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. 2

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

5. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

6. UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw naam),
  • uw persoonsgegevens (zoals uw naam) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via: info@spijtvrij-na-isoleren.nl.

 

Meest recente update: 1 maart 2022